Algemene Voorwaarden WhiteWay Dental Care B.V.

De besloten vennootschap met gewone structuur WhiteWay Dental Care B.V. (hierna: WhiteWay Dental Care) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87584573 en is gevestigd aan Wetering 9, 3451BN Vleuten.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Cliënt tot het leveren van Producten en/of het verrichten van Behandelingen door WhiteWay Dental Care.

3. Behandeling of Behandelingen: De behandelingen die WhiteWay Dental Care verzorgt zijn tandheelkundige Behandelingen, zoals het polijsten en bleken van tanden.

4. Intakeformulier: het Intakeformulier welke door Cliënt dient te worden ingevuld via de Website voor aanvang van de Behandeling.

5. Cliënt: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die WhiteWay Dental Care heeft aangesteld, of waaraan WhiteWay Dental Care een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

6. Overeenkomst: de (koop)overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Cliënt gekocht zijn van WhiteWay Dental Care en andere verplichtingen tussen Cliënt en WhiteWay Dental Care, alsmede voorstellen van WhiteWay Dental Care voor Behandelingen die door WhiteWay Dental Care aan Cliënt worden verstrekt en die door Cliënt worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door WhiteWay Dental Care waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

7. WhiteWay Dental Care: de aanbieder van Producten en/of de hulpverlener die Behandelingen aanbiedt.

8. Producten: de Producten die door WhiteWay Dental Care worden aangeboden zijn hygiënische Producten (tandpasta’s en tandenborstels). 

9. Website: de Website die door WhiteWay Dental Care wordt gebruikt: http://www.whiteway.nl/.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van WhiteWay Dental Care, elke Overeenkomst tussen WhiteWay Dental Care en Cliënt en op elke Behandeling en/of Product die door WhiteWay Dental Care wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Cliënt de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal WhiteWay Dental Care aan Cliënt aangeven op welke wijze Cliënt de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met WhiteWay Dental Care is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Cliënt.

5. De algemene voorwaarden van Cliënt zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en de artikelen met betrekking tot consumentenkoop (titel 1 boek 7 BW) is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval WhiteWay Dental Care niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod 

1. Alle door WhiteWay Dental Care gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. WhiteWay Dental Care is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Cliënt schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft WhiteWay Dental Care het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Cliënt om een voor WhiteWay Dental Caregegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Behandelingen en Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Cliënt in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele Afbeeldingen en gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen WhiteWay Dental Care niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). WhiteWay Dental Care kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van WhiteWay Dental Care zijn in beginsel indicatief en geven Cliënt bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt de offerte/aanbieding aanvaardt door middel van het invullen van het intakeformulier, dan wel door te betalen voor de desbetreffende Behandeling en/of het Product. 

2. Een Aanbod kan door WhiteWay Dental Care gedaan worden via de Website en binnen de verkoopruimte.

3. WhiteWay Dental Care heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 

4. WhiteWay Dental Care is niet gehouden aan een Aanbod indien Cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen.

5. Elke Overeenkomst die met WhiteWay Dental Care wordt aangegaan of een project dat door Cliënt aan WhiteWay Dental Care wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met WhiteWay Dental Care is verbonden.

6. Cliënt heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij WhiteWay Dental Care met toestemming van Cliënt reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Cliënt ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. 

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Cliënten wordt aangegaan, is elke Cliënt afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

8. Producten die wegens (hygiënische redenen, maatwerk e.d.) niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1.  Indien en voor zover tussen Cliënt en WhiteWay Dental Care een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de betreffende Behandeling met inbegrip van de nazorg en overige navolgende afspraken.

2. Cliënt kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien Cliënt WhiteWay Dental Care schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. 

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Cliënt onverlet voor zover WhiteWay Dental Care ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Cliënt dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Zowel Cliënt als WhiteWay Dental Care kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval WhiteWay Dental Care in surséance van betaling verkeert of faillissement heeft aangevraagd of de onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is WhiteWay Dental Care nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de behandelovereenkomst

1. WhiteWay Dental Care zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed hulpverlener verlangd mag worden. WhiteWay Dental Care zal handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijke, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard. WhiteWay Dental Care staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Behandelingen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

2. De Overeenkomst op basis waarvan WhiteWay Dental Care de Behandeling uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Behandeling in verband met de Overeenkomst.

3. De door Cliënt verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door WhiteWay Dental Care aangeboden Behandeling en de prijzen zijn gebaseerd. WhiteWay Dental Care heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4. Bij de uitvoering van de Behandeling is WhiteWay Dental Care niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Cliënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Behandeling wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor WhiteWay Dental Care, is Cliënt gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. WhiteWay Dental Care is gerechtigd om voor de uitvoering van de Behandeling naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

Artikel 7 – Verplichtingen Cliënt

1. Cliënt is verplicht WhiteWay Dental Care naar beste weten de inlichtingen en de medewerking te geven die WhiteWay Dental Care redelijkerwijs voor het uitvoeren van de Overeenkomst behoeft. 

2. Cliënt is verplicht alle door WhiteWay Dental Care verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat WhiteWay Dental Care niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Cliënt.

3. WhiteWay Dental Care is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Cliënt te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is WhiteWay Dental Care verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door WhiteWay Dental Care voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

4. WhiteWay Dental Care kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is WhiteWay Dental Care gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Cliënt. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Cliënt dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan WhiteWay Dental Care.

Artikel 8 – Adviezen

1. WhiteWay Dental Care kan indien daartoe bepaalde adviezen geven. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal WhiteWay Dental Care de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Cliënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 

2. De door WhiteWay Dental Care verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

3. Cliënt is op eerste verzoek van WhiteWay Dental Care verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien WhiteWay Dental Care wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Cliënt niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door WhiteWay Dental Care gedaan voorstel, is Cliënt te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren adviezen van WhiteWay Dental Care kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Cliënt. 

 

Artikel 9 – Afspraken

1. Indien de aanvang of de voortgang van de Behandeling wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Cliënt niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door WhiteWay Dental Care of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Cliënt komen, vertraging is ontstaan, heeft WhiteWay Dental Care recht op een redelijke verlenging van de uitvoeringsstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.

2. WhiteWay Dental Care is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen, mits hij of de de Cliënt hiervan minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte heeft gesteld.

3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Cliënt goedkeuring dient te geven, is WhiteWay Dental Care gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Cliënt zijn goedkeuring heeft gegeven.

4. WhiteWay Dental Care spant zich in om de Behandeling binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Cliënt gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.

5. WhiteWay Dental Care heeft het recht om afbeeldingen van de door haar bereikte resultaten van de dienstverlening, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit mits daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Cliënt is verkregen.

6. Cliënt is gerechtigd om een afspraak kosteloos te verplaatsen, mits hij Cliënt hiervan WhiteWay Dental Care minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte heeft gesteld. Reeds gemaakte afspraken die binnen 24 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd, verplaatst worden, of indien Cliënt niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden bij Cliënt 100% in rekening gebracht. 

7. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van WhiteWay Dental Care als leidend.

8. Indien Cliënt niet tijdig op een afspraak verschijnt zonder afzegging, kan WhiteWay Dental Care niet garanderen dat de overeengekomen Behandeling plaats kan vinden. Indien Cliënt hierdoor een vervangende afspraak dient te maken, blijven de kosten van de gemiste afspraak onverminderd verschuldigd, tenzij expliciet anders overeengekomen. 

 

Artikel 10 – Geen garanties Behandelingen

WhiteWay Dental Care voert de Behandeling en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen en spant zich te allen tijde in voor het behalen van een optimaal resultaat. De Behandeling is afhankelijk van diverse omstandigheden zoals de lichamelijke reactie van Cliënt, eventuele medische condities, gebruik van medicijnen, de voorgeschiedenis van Cliënt met betrekking tot het uitvoeren van een Behandeling en meer. 

 

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Cliënt nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Cliënt te komen, wordt daar een aparte Overeenkomst voor gesloten en/of wordt Cliënt doorverwezen naar een bevoegde derde. 

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van WhiteWay Dental Care, WhiteWay Dental Care een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Cliënt.

Artikel 12 – Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Cliënt niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door WhiteWay Dental Care of er door andere omstandigheden buiten de macht van WhiteWay Dental Care enige vertraging ontstaat, heeft WhiteWay Dental Care recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Cliënt dient WhiteWay Dental Care schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Cliënt heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Cliënt is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

3. Indien de Cliënt afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is WhiteWay Dental Care gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Cliënt.

4. Indien de Producten worden bezorgd door WhiteWay Dental Care of een externe vervoerder is WhiteWay Dental Care, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

5. Indien WhiteWay Dental Care gegevens behoeft van Cliënt in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Cliënt alle gegevens nodig voor de uitvoering aan WhiteWay Dental Care ter beschikking heeft gesteld. 

6. WhiteWay Dental Care is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. WhiteWay Dental Care is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

7. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. WhiteWay Dental Care behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 13 – Onderzoek, reclamaties

1. Cliënt is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Cliënt te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 

2. Cliënt is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. WhiteWay Dental Care erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Cliënt.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan WhiteWay Dental Care te worden gemeld op info@whiteway.nl. Cliënt heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Cliënt zelf, is Cliënt zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. 

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Cliënt verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Cliënt gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van WhiteWay Dental Care op de wijze zoals door WhiteWay Dental Care aangegeven. 

5. Indien Cliënt zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan WhiteWay Dental Care, conform de retour instructies van WhiteWay Dental Care. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Cliënt.

6. WhiteWay Dental Care is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden. 

7. Terugbetalingen aan Cliënt worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer. 

8. Indien Cliënt haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan WhiteWay Dental Care te wijten is, zal WhiteWay Dental Care na een verzoek daartoe van Cliënt, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Cliënt geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op WhiteWay Dental Care.

Artikel 14 – Prijzen en betaling

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

3. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

4. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Behandeling een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die Behandeling leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is WhiteWay Dental Care gerechtigd om deze kosten, na overleg met Cliënt, in rekening te brengen bij Cliënt.

5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Cliënt, is WhiteWay Dental Care gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand. 

6. Partijen kunnen overeenkomen dat Cliënt een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Cliënt het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

7. WhiteWay Dental Care is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Cliënt dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van WhiteWay Dental Care. 

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Cliënt wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Cliënt uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

10. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop WhiteWay Dental Care geen invloed heeft, kan WhiteWay Dental Care deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

 

Artikel 15 – Incassobeleid

1. Wanneer Cliënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Cliënt eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Cliënt binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Cliënt in verzuim is, zal WhiteWay Dental Care zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien WhiteWay Dental Care meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Cliënt.

Artikel 16 – Garantie Producten

WhiteWay Dental Care staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. 

 

Artikel 17 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. WhiteWay Dental Care gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Cliënt en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal WhiteWay Dental Care de betrokkene hierover informeren.

2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van WhiteWay Dental Care verwerkt worden. Cliënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Cliënt WhiteWay Dental Care tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien WhiteWay Dental Care op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

 

Artikel 18 – Opschorting en ontbinding

1. WhiteWay Dental Care heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, beelden en meer onder zich te houden indien Cliënt nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor WhiteWay Dental Care gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. WhiteWay Dental Care is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Cliënt in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Cliënt schriftelijk worden bevestigd.

3. WhiteWay Dental Care is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Cliënt voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Cliënt verplicht om WhiteWay Dental Care te vergoeden voor elk financieel verlies dat WhiteWay Dental Care lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Cliënt.

 

Artikel 19 – Overmacht

1. WhiteWay Dental Care is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van WhiteWay Dental Care wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van WhiteWay Dental Care, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Cliënt of diens derden aan WhiteWay Dental Care zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van werknemers van WhiteWay Dental Care of door haar ingeschakelde adviseurs en (vi) overige situaties die naar het oordeel van WhiteWay Dental Care buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Cliënt worden betaald. WhiteWay Dental Care is niet verplicht om Cliënt te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 20 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van WhiteWay Dental Care alleen geacht te bestaan indien WhiteWay Dental Care dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van WhiteWay Dental Care, is WhiteWay Dental Care uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Cliënt WhiteWay Dental Care binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en WhiteWay Dental Care deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat WhiteWay Dental Care in staat is om adequaat te reageren.  

3. Indien het verrichten van Behandelingen door WhiteWay Dental Care leidt tot aansprakelijkheid van WhiteWay Dental Care, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Cliënt geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens WhiteWay Dental Care. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

4. WhiteWay Dental Care sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. WhiteWay Dental Care is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Cliënt vrijwaart WhiteWay Dental Care voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Cliënt aan een derde is geleverd en mede bestond uit door WhiteWay Dental Care geleverde Diensten, tenzij Cliënt kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van WhiteWay Dental Care.

6. Enige door WhiteWay Dental Care opgeleverde adviezen, op basis van door Cliënt onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van WhiteWay Dental Care.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van WhiteWay Dental Care is niet bindend en slechts adviserend van aard. Cliënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van WhiteWay Dental Care opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Cliënt. Cliënt is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van WhiteWay Dental Care. WhiteWay Dental Care is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. WhiteWay Dental Care is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. WhiteWay Dental Care levert strikte gebruiksinstructies die door Cliënt nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.). Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

9. WhiteWay Dental Care is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

10. WhiteWay Dental Care is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

11. WhiteWay Dental Care staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens WhiteWay Dental Care verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

12. Alle aanspraken van Cliënt wegens tekortschieten aan de zijde van WhiteWay Dental Care vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij WhiteWay Dental Care binnen een jaar nadat Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van WhiteWay Dental Care. 

Artikel 21 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Cliënt op het moment dat de Producten in de macht van Cliënt zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Cliënt.

Artikel 22 – Geheimhouding

1. WhiteWay Dental Care en Cliënt verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Cliënt aan WhiteWay Dental Care bekend gemaakt is en/of op andere wijze door WhiteWay Dental Care is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door WhiteWay Dental Care opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Cliënt. Het is Cliënt uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht WhiteWay Dental Care steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Cliënt verstrekt.

3. Indien WhiteWay Dental Care op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en WhiteWay Dental Care zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is WhiteWay Dental Care niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Cliënt geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van producties die door WhiteWay Dental Care aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van WhiteWay Dental Care vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Cliënt zal WhiteWay Dental Care vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van WhiteWay Dental Care is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen WhiteWay Dental Care en Cliënt ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 23 – Vrijwaring en juistheid van informatie 

1. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan WhiteWay Dental Care verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan WhiteWay Dental Care zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2. Cliënt vrijwaart WhiteWay Dental Care van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Cliënt vrijwaart WhiteWay Dental Care voor alle aanspraken van Cliënt en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Cliënt, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. Cliënt vrijwaart WhiteWay Dental Care voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Cliënt toerekenbaar zijn.

5. Cliënt vrijwaart WhiteWay Dental Care voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Cliënt, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Cliënt verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Cliënt jegens derde(n).

6. Indien Cliënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan WhiteWay Dental Care verstrekt, garandeert Cliënt dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 24 – Klachten

1. Indien Cliënt niet tevreden is over de service van WhiteWay Dental Care of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Cliënt verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@whiteway.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Cliënt voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil WhiteWay Dental Care de klacht in Behandeling kunnen nemen.

3. WhiteWay Dental Care zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 25 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen WhiteWay Dental Care en Cliënt is Nederlands recht van toepassing. 

2. WhiteWay Dental Care heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Cliënt hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen WhiteWay Dental Care en Cliënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Utrecht, 26 september 2022.